Равонак

 

Ба таваҷҷўҳи муштариён Тарзи дуруст пур кардани варақахои почтавӣ боиси саривақт дастрас намудани муросилотатон мегардад. Аз ин рӯ ҳангоми пур кардани варақаҳо дақиқназар бошед!

Тартиби дастраснамоии муросилоти почта

     Муроссилоти почта дар шўъбањои алоќа ё худ дар суроѓаи муштариён бурда расонида мешавад: мактубњои оддї, фармоишї, арзишнок, кортњои почтавї, бастањо, равонакњо.

Корманди почта њуќуќ, дорад њангоми супоридани почта аз шањрванд шпноснома ё њуљљати тасдиќкунандаи шахсиятро дида, дар вараќањои почтавї ќайд намуда баъди имзои шахси гиранда онро супорад.

Њама гуна муросилоти почтаи воридотї ё содиротї баъди назорати гумрукї дар Маркази мубодилаи почтаи байналхалќї ба суроѓањои нишондода шуда фиристода мешаванд.

Муросилоте, ки њангоми гузариш аз назорати ренгенї боздошта мешавад. Баъди хулосаи гумрукї ё худ барасмиятдарории гумрукї бо иљозати корманди раёсати гумрук дар почта ба шањрвандон дар ММПБ баъди омодагаштани њуљљатњои зарурї супорида мешавад.

Муросилоти почта, ки аз назорати гумрукї бе мамоният гузаштаанд бевосита ба шуъбањои алоќаи љои зисти шањрвандон фиристода мешаванд.

Кормандони почта дар асоси Ќоидаи почта барои гирифтани муросилот ба шањрванд хабарнома ба суроѓаи нишон додашуда бурда мерасонанд. Агар шањрванд муддати 5-руз њозир нашаванд, маротиби дуюм чунин хабарнома фиристода мешавад.

Муњлати нигоњдории муросилоти почта 2 -моњ мебошад. Баъдан бозпас фиристода мешавад.

Кормандони почта барои тањияи хуљљатњо ва дастраснамої дар асоси Нархномаи 1 ТДМ-125 барои бастањои калонњаљм ва равонакњо 14 сомонї барои њар кадом муросилот гирифта онро дар дафтари Ш-47 ќайд намуда. расид ба шањрвандон медињанд.

Дар сурати дар муросилот ќайд шудани «Лично в руки» муросилот шахсан ба гиранда бо нишондодани шиноснома супорида мешавад.

Њуљљатњои зерин барои гирифтани муросилоти почта асос мешаванд:

  Шиноснома (паспорт)

  Шањодатномаи хизматї -билети њарбї

-Боваринома аз ташкилот ё муассисае, ки муросилот ба унвони он фиристода  шудааст.